ศาลจังหวัดภูเขียว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Phukiao Provincial Court : ศาลจังหวัดภูเขียว ถนนภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทร 0 4486 1236 โทรสาร 0 4486 1333 email : pkwc@coj.go.th

นายธีรวรรธน์ บั้งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว น าคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเขียว และ ผู้ประนีประนอมประจ าศาลจังหวัดภูเขียว ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เอกสารแนบ